Tianjin Daxue Xuebao (Ziran Kexue yu Gongcheng Jishu Ban)/ Journal of Tianjin University Science and Technology

ISSN (Online): 0493-2137 E-Publication: Online Open Access